Εργαστήριο Τεχνολογίας

Εργαστήριο Τεχνολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το μάθημα της Τεχνολογίας, ιδανικά, υλοποιείται στο αντίστοιχο εργαστήριο Τεχνολογίας.

Η διδακτική του μαθήματος εισάγει  στο ελληνικό σχολείο τη διεπιστημονικότητα, τη διερευνητική και βιωματική μάθηση, την ομαδική εργασία, τη συνδυαστική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων.

Αναπτύσσονται δεξιότητες του 21ου αιώνα (Soft Skills),  όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, ο πληροφοριακός γραμματισμός, ο αλφαβητισμός στα πολυμέσα, η τεχνολογική παιδεία, η ευελιξία, οι ηγετικές ικανότητες, η πρωτοβουλία, η παραγωγικότητα και οι κοινωνικές δεξιότητες όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η ομαδικότητα, η αξιοπιστία, η επίλυση συγκρούσεων, η προσαρμοστικότητα, η οργάνωση και διαχείριση του χρόνου, η ύπαρξη εσωτερικών κινήτρων, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλήματος κ.ά.

Επιπρόσθετα στο εργαστήρι αυτό υλοποιούνται δράσεις που προσφέρουν γνώσεις επιχειρηματικότητας, στοιχείων οικονομίας και παραγωγής και είχε στόχο την κατανόηση του παραγωγικού και ακαδημαϊκού μοντέλου μέσω της εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων. Μέσω της επίτευξης  των στόχων του μαθήματος, έρχεται σε επικοινωνία η γενική με την τεχνική εκπαίδευση.

Η διδακτική αυτή προσέγγιση αποσκοπεί στην καλλιέργεια  των παραπάνω δεξιοτήτων (δεξιότητες του 21ου αιώνα  και Soft Skills) έτσι ώστε οι μαθητές ως αυριανοί πολίτες ανεξαρτήτως επαγγελματικών επιλογών να είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα της καθημερινής τους ζωής σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικά περιβάλλον.

Στο συγκεκριμένο εργαστήρι Τεχνολογίας έχουν υλοποιηθεί  και υλοποιούνται σχολικά προγράμματα Erasmus+, Περιβαλλοντικά, Επιχειρηματικότητας, Ρομποτικής, Ρroject, Αγωγής σταδιοδρομίας. Έχουν πραγματοποιηθεί παρασκευές διαφόρων προϊόντων και αγαθών καθημερινής χρήσης ( βιολογικά σαπούνια, βιολογικές κηραλοιφές, άλατα μπάνιου, προϊόντα διατροφής κ.α.)

Αποτελείται από δυο χώρους. Τον προθάλαμο, που λειτουργεί ως εκθετήριο κατασκευών και διαθέτει αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους για υλικά. Την κύρια αίθουσα με βασικά εργαλεία σχολικού εργαστηρίου, πάγκους εργασίας, σχεδιαστήρια, παροχή νερού, κεντρική μονάδα υπολογιστή, διαδραστικό πίνακα.