Τμήμα Ένταξης

Τμήμα Ένταξης

Το σχολείο μας ενεργοποίησε το Τμήμα Ένταξης που είχε ιδρυθεί στο παρελθόν (στα 2008) και βρισκόταν έκτοτε ανενεργό. Το Τμήμα Ένταξης είναι τμήμα που λειτουργεί στα πλαίσια του σχολείου και στο οποίο φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ε.Ε.Α.), αλλά και όσοι, κατ΄ εκτίμηση του συλλόγου των Καθηγητών, χρήζουν ανάγκης περαιτέρω μαθησιακής ενίσχυσης και εκπαιδευτικής καθοδήγησης. Πρόκειται για μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, και ως εκ τούτου, εκδηλώνουν προβλήματα σε σχέση με την σχολική τους επίδοσης που είναι πολύ χαμηλή. Στα Τμήματα Ένταξης φοιτούν κατά προτεραιότητα μαθητές που φέρουν γνωμάτευση από δημόσιο διαγνωστικό φορέα (ΙΠΔ, ΚΕΔΔΥ). Επιπλέον, δύναται να φοιτήσουν και μαθητές που δεν φέρουν τέτοια γνωμάτευση, κατόπιν ενημέρωσης και της σύμφωνης γνώμης του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής, με υπεύθυνη δήλωση του γονέα.

Στο Τμήμα Ένταξης χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι μάθησης και καθοδήγησης, όπως συμβολικό-θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, μάθηση με υπολογιστή, διδασκαλία με χρήση αντικειμένων, συνεργατικές δράσεις κλπ. Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης, σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, με τροποποιήσεις και προσαρμογές στις ανάγκες των μαθητών του Τ.Ε. Στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτό-εκτίμηση του μαθητή, να αξιοποιήσει τις ικανότητες του με διαφορετικούς τρόπους αναμετάδοσης της γνώσης, με βάση την διαφοροποιημένη διδασκαλία και την χρήση διάφορων μεθόδων διδασκαλίας  .

Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί παράλληλα με την κανονική τάξη του μαθητή και σε αναφορά με αυτή, την οποία και συμπληρώνει. Ο εκπαιδευτικός της κανονικής τάξης, αν κρίνεται πως ο μαθητής με Ε.Ε.Α. θα επωφεληθεί περισσότερο με την παραμονή του στην γενική τάξη τότε παραμένει σε αυτήν εκείνη τη διδακτική ώρα. Επειδή, όμως, έχει διαγνωστεί με Ε.Ε.Α. θα πρέπει να λάβει και την εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη κατά την περίπτωση του διδασκαλία που μπορεί να του προσφέρει ο ειδικός παιδαγωγός σε συμφωνία με τον εκπαιδευτικό της κανονικής τάξης. Η βαθμολόγηση γίνεται με συνεννόηση των δύο εκπαιδευτικών και πάντα στις περιπτώσεις αυτών των μαθητών πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα  χαρακτηριστικά της φοίτησης τους σε συνδυασμό με τις νέες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που δέχονται.

Το Τμήμα Ένταξης δεν εκτοπίζει κάποιο μάθημα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση τα μαθήματα που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα. Λειτουργεί παράλληλα με το ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να επιτευχθεί η ένταξη των μαθητών και η αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Άρα, οι μαθητές που φοιτούν στο τμήμα ένταξης απλά υποστηρίζονται σε αυτό κάποιες ώρες. Δεν λείπουν από μονόωρα μαθήματα, δεν λείπουν από μαθήματα, όπως η γυμναστική και τα καλλιτεχνικά που τους επιτρέπουν να εκτονωθούν και να εκφραστούν.

Για να ενταχθεί ένας μαθητής στο Τμήμα Ένταξης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία με τους γονείς των μαθητών και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στο Τμήμα Ένταξης, τόσο κατά την διαδικασία αξιολόγησης των υπό ένταξη μαθητών, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τμήματος αυτού, για το οποίο πρέπει να  υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση επιθυμίας για τη συμμετοχή του μαθητή στο νέο τμήμα..

Για περισσότερες πληροφορίες θα υπάρξει ενημέρωση από το σχολείο στους μαθητές με γνωματεύσεις από το ΚΕΔΔΥ Λιβαδειάς ή τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, ενώ θα υπάρξει και νέο λεπτομερέστερο σημείωμα στην Ιστοσελίδα του σχολείου την επόμενη εβδομάδα.

Comments are closed.